1
تحریم هواوی چرا و چه‌طور اتفاق افتاد

تحریم هواوی ولی تنها مشتریان هواوی در خارج از چین را به نظر نرم‌افزاری زیر تاثیر قرار خواهد بخشید ; زیرا دولت چین نسبتاً هر چیزی را که به گوگل رابطه دارد , فیلتر نموده است .به همین منظور هواوی در گوشی‌هایی که بازار چین عرضه می کند یک نسخه از اندروید را به کار میگیرد که از خدمات هواوی , به‌روزرسانی‌های امنیتی و حتی فر

Comments

Who Upvoted this Story

What is Plikli?

Plikli is an open source content management system that lets you easily create your own user-powered website.

Latest Comments